Mărește sau micșorează textul pentru a citi mai bine.
A+AA-
CREEAZĂ CONT + LOGIN
Legea voluntariatului

Parlamentul României

Lege nr. 195/2001

din 20/04/2001

Versiune actualizata la data de 30/07/2006

Legea voluntariatului1

Atentie!
 
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.

 

 

CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat, fără scop lucrativ, în România.2

 

Art. 2. - În sensul prezentei legi:

a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială;3

b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea;4

c) organizaţia gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care administrează activitatea de voluntariat. În raport cu natura activităţii desfăşurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implică, impactul produs, respectiv răspunderea pe care o implică, între părţi se poate încheia un contract de voluntariat;5

d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită voluntar, şi o persoană juridică, denumită organizaţie gazdă, în temeiul căreia prima persoană se obligă faţă de a doua să presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestaţie materială;6

e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizică sau juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat. Organizaţia gazdă poate fi identică sau diferită de beneficiarul voluntariatului;7

f) Abrogat.8

 

Art. 3. - Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:

   a) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;

   b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

   c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii;

   d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat se face pe baza egalităţii de şanse, fără niciun fel de discriminare.9

 

Art. 4. - Activităţile voluntare izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate, nu fac obiectul prezentei legi.

Art. 41. - Autorităţile locale oferă sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităţilor care se adresează tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate10

 

Art. 5. - (1) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.

(2) Sunt lovite de nulitate absolută contractele de voluntariat încheiate cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi de persoanele juridice prevăzute la art. 1, în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.

(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care înlocuiesc serviciul militar şi nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de muncă remunerat.11

(4) Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţa pe durata stagiului de voluntariat.12

 

Art. 51. - (1) În sensul programului de acţiune comunitar «Tineret», tânăr voluntar este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani care încheie, în condiţiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioadă limitată, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi interculturale, contribuind în acelaşi timp la binele comunităţii.

(2) Tânărul voluntar participă într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care îşi are reşedinţa ori domiciliul, sau într-un stat terţ la o activitate nelucrativă şi neremunerată, care prezintă importanţă pentru comunitate şi are o durată limitată de maximum 12 luni, în cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv şi de Comunitatea Europeană.

(3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în funcţie de durata prevăzută, se diferenţiază în stagii pe termen lung, cu durata între 3 luni şi un an, şi stagii pe termen scurt, cu durata între 3 săptămâni şi 3 luni.

(4) Pentru programul de acţiune comunitar «Tineret» organizaţia gazdă asigură tânărului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare şi masă completă. Din fonduri de la Comisia Europeană se asigură transportul extern şi o indemnizaţie de deplasare neimpozabilă, sub formă de bani de buzunar, pe întreaga durată a stagiului de voluntariat.

(5) La sfârşitul stagiului de voluntariat, în cadrul programului de acţiune comunitar «Tineret» se va elibera de către Comisia Europeană un certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite.13

________________________________________________________________________________________________

1. Text actualizat la data de 30.07.2006 avându-se în vedere următoarele acte:

   - O.G. nr. 58/2002

   - Legea nr. 629/2002

   - Legea nr. 339/2006

2. Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 339/2006. 
3, 4, 5. Literele a), b) şi c) au fost modificate prin art. I pct. 2 din Legea nr. 339/2006. 
5, 6. Literele c) şi d) au fost modificate prin art. unic pct. 2 din O.G. nr. 58/2002. 
7, 8. Literele e) şi f) au fost introduse prin art. unic pct. 3 din O.G. nr. 58/2002. 
8. Litera f) a fost abrogată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 339/2006. 
9. Litera d) a fost modificată prin art. I pct. 4 din Legea nr. 339/2006. 
10. Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 4 din O.G. nr. 58/2002. 
11, 12. Alineatele (3) şi (4) au fost introduse prin art. unic pct. 5 din O.G. nr. 58/2002. 
13. Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 6 din O.G. nr. 58/2002.